Verkoopsvoorwaarden

1. Bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

2. Levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

3. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

4. De goederen worden verzonden op risico van de koper. Vervoerkosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

5. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

6. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

7. Wij houden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

8. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

9. Protest met betrekking tot de facturatie dient steeds schriftelijk en per aangetekende post te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de betwiste factuur te vermelden.

10. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bedongen.

11. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van 9,5% (’s jaars) van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 125 euro) en dit als schadevergoeding. Kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals inningskosten zijn in de schadevergoeding niet begrepen en zullen de koper afzonderlijk aangerekend worden.

12. Bij wanbetaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

13. Clausule van eigendomsvoorbehoud : zolang de geleverde goederen niet of niet volledig werden betaald, blijven zij integraal eigendom van de verkoper. Alle risico’s vallen evenwel ten laste van de koper dit vanaf het sluiten van de overeenkomst.

14. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd.